TỜ RƠI       
TỜ RƠI C100
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhCấnHình ảnh
10x15Couche 100 gsmKhông cán màngCấn và xếp 1 đường
10x20Cấn và xếp 2 đường
A5,A4,A3
TỜ RƠI C150
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhCấnHình ảnh
10x15Couche 150 gsmKhông cán màngCấn và xếp 1 đường
10x20Cấn và xếp 2 đường
A5,A4,A3,A2,A1
TỜ RƠI C230
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhCấnHình ảnh
10x15cmCouche 230 gsmKhông cán màngCấn và xếp 1 đường
10x10cmCấn và xếp 2 đường
10x20cmChỉ cấn 1 đường
10x30cmChỉ cấn 2 đường
15x15cm
15x20cm
15x30cm
20x20cm
A3,A4,A5
TỜ GẤP C230
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhCấnHình ảnh
63x29.7cmCouche 230 gsmKhông cán mànCấn và xếp 1 đường
Chỉ cấn 2 đường
TỜ GẤP C300
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhCấnHình ảnh
63x29.7cmCouche 300 gsmCán màng mờ 2 mặtCấn và xếp 1 đường
Chỉ cấn 2 đường
(Visited 4 times, 1 visits today)